Završena nastava na “Doktorskom seminaru” u ljetnom semestru

Tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2021. održana je nastava na Doktorskom seminaru u ljetnom semestru. Pod vodstvom prof. dr. sc. Damira Agičića gostujuća predavanja – uživo ili online – imali su Husnija Kamberović, Tihomir Cipek, Tatjana Šarić, Goran Miljan i Christian Axboe Nielsen.

U subotu, 3. srpnja 2021. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održan je završni kolokvij na kojem su uz doktorande sudjelovali i nastavnici našeg doktorskog studija (Damir Agičić, Iskra Iveljić, Snježana Koren, Nikola Anušić, Branimir Janković).

Nakon kolokvija, nastavnici i doktorandi nastavili su druženje u obližnjoj pivnici, čime je i ove godine obilježen završetak nastave u ljetnom semestru akademske godine 2020/2021.

Gostujuće predavanje Marka Cornwalla

Profesor Mark Cornwall (University of Southampton) održat će 14. lipnja 2021. u 17 sati u sklopu predmeta prof. dr. Iskre Iveljić “Hrvatska predmoderna i moderna povijest” predavanje:

CONFLATING TREASON AND HOMOSEXUALITY: WRITING A QUEER HISTORY OF COLONEL ALFRED REDL

Predavanje će biti održano preko platforme Teams.

Poveznicu preko koje će biti moguće pratiti predavanje doktorski studenti dobit će izravno e-mailom, a ostali zainteresirani kolegice i kolege mogu se javiti prof. dr. sc. Iveljić.

Natječaj za akademsku mobilnost 2021. – DOKTORSKI STUDENTI kotizacije

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. (drugi krug) za c) mobilnost doktorskih studenata (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima) za prekograničnu mobilnost (01.07. do 31.12. 2021.).

Prijava se sastoji od ON-LINE prijave i slanja cjelokupne dokumentacije (1 pdf dokument e-mailom).

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

  1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 24. svibnja 2021.
  2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije je do 14:00 sati svibnja na: tsveljo@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 h, stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac je potrebno ispisati, potpisati, te priložiti ostalu dokumentaciju. Sve materijale u jednome (1) pdf dokumentu poslati najkasnije do 14:00 sati 24. svibnja na: tsveljo@ffzg.hr

  • Trošak kotizacije će se refundirati do maksimalnoga iznosa: 2.150,00 kn.
  • Aktivno sudjelovanje na konferenciji podrazumijeva IZLAGANJE ili POSTER PREZENTACIJU.
  • Iznimno se odobrava i sudjelovanje na ONLINE verzijama znanstveno-stručnih skupova.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.

Natječaj i ostale informacije.

Izvor: https://web2020.ffzg.unizg.hr/blog/2021/05/10/natjecaj-za-akademsku-mobilnost-2021-doktorski-studenti-kotizacije-2/


Call for Applications: 7TH DOCTORAL WORKSHOP: Microhistories of Socialism (Pula, August 25-28, 2021)

Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Humanities, Department of History &
Centre for Cultural and Historical Research of Socialism

7TH DOCTORAL WORKSHOP
Microhistories of Socialism

Pula, August 25-28, 2021

Since 2015, every year at the end of summer, in Pula we organise a workshop for PhD students in history and related fields. Even last year we succeeded in doing so, although through a distance learning platform, so we are sure that the workshop will be also held in 2021, in circumstances which are still uncertain due to the pandemic. Depending on travel possibilities, we will work entirely in person in Pula, or entirely online, or in a hybrid way. We will be flexible and make every endeavour to find the most suitable solution for every participant.

So far, the Workshop has focused on various topics in contemporary history, history of socialist Yugoslavia and the wider European context: The History of Everyday Life in Socialist Yugoslavia; Yugoslav Socialism: Similarities and Exceptionalities; A New Man for the Socialist Society; Yugoslavia and the Global 1968: Contexts, Perspectives, Echoes; Industrial Societies of Late Socialism: European Comparisons; Cooperation, Exchange and Solidarity in Europe 1945-1990. The themes were often connected to the research projects at CKPIS or with the cooperation network around the Chair for South-East European History at the Humboldt University of Berlin. Over the past years, the Workshop has received an excellent response, with PhD students and lecturers coming from various universities and other institutions (Belgrade, Berlin, Birmingham, Budapest, Durham, Florence, Ghent, Giessen, Glasgow, Graz, Hamburg, Iaşi, Konstanz, Koper, Ljubljana, Montreal, Munich, Nottingham, Paris, Potsdam, Prague, Regensburg, San Diego, Sarajevo, Skopje, Sofia, Split, Vienna, Warsaw, Warwick, Zagreb and Pula). Information on past workshops is available on our website.

This year, the theme is connected to the research project Microstructures of Yugoslav Socialism: Croatia 1970-1990 (Microsocialism), which is financed by Croatian Science Foundation, and focuses on social, cultural, political and economic processes on the microlevel, in selected municipalities as case studies. Some of the workshop lecturers will talk about their research within this project. However, the theme of the Doctoral Workshop is broader: we are not exclusively interested in Yugoslav space, but are also enquiring into microhistories of state socialist societies in the European and global context, from the end of the World War II to the 1990s. We welcome presentations which bring views from below in working and living environment, views into the space of a city, a village, a factory, some other collective or an organization. By discussing events and structures, and analysing historical episodes and longer processes, we will build meeting points, contextualize and compare them, and connect microhistories and case studies into a larger whole.

CALL FOR PAPERS
APPLICATION FORM (Deadline: May 15, 2021)

Organizing Committee
Dr. Igor Duda, Associate Professor
Dr. Anita Buhin, Postdoctoral Researcher
Tina Filipović, PhD student
Sara Žerić, MA

We thank for support
Faculty of Humanities, Pula
University of Pula

We thank for cooperation
Student Centre, Pula

For the past workshops, please check the page menu.


https://www.unipu.hr/ckpis/en/doctoral_workshop/2021


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

7. DOKTORSKA RADIONICA
Mikrohistorija socijalizma

Pula, 25-28. kolovoza 2021.

Od 2015., svake godine krajem ljeta, u Puli se održava Doktorska radionica za polaznike poslijediplomskih studija povijesti i bliskih znanosti. U tome smo uspjeli i prošle godine, kada se program morao održati na daljinu, pa smo sigurni da će se radionica održati i 2021. u okolnostima koje su uslijed pandemije i dalje nepredvidive. Ovisno o mogućnostima za putovanje, radit ćemo ili u cijelosti u Puli, ili u cijelosti na daljinu, ili u miješanom obliku. Bit ćemo fleksibilni i nastojat ćemo pronaći najbolje rješenje za sve sudionike.

Na radionici smo prošlih godina obrađivali različite teme iz suvremene povijesti, povijesti socijalističke Jugoslavije i širega europskog konteksta: Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji; Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti; Novi čovjek za socijalističko društvo, Jugoslavija i globalna 1968.: konteksti, perspektive, odjeci; Industrijska društva kasnoga socijalizma: europske usporedbe; Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990. Teme su često bile povezane s istraživačkim projektima koji se provode u CKPIS-u ili u suradnji s mrežom okupljenom oko Katedre za povijest jugoistočne Europe Humboldtova sveučilišta u Berlinu. Proteklih godina radionica je bilježila izvrstan odaziv te su na njoj sudjelovali doktorandi i predavači iz niza sveučilišta i drugih ustanova (Beč, Beograd, Berlin, Birmingham, Budimpešta, Durham, Firenca, Ghent, Giessen, Glasgow, Graz, Hamburg, Iaşi, Konstanz, Kopar, Ljubljana, Montreal, München, Nottingham, Pariz, Potsdam, Prag, Regensburg, San Diego, Sarajevo, Skopje, Sofija, Split, Varšava, Warwick, Zagreb i Pula). Podaci o svim prošlim radionicama dostupni su na našim mrežnim stranicama.

Ovogodišnja tema povezana je s istraživačkim projektom Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam), koji financira Hrvatska zaklada za znanost i kojim se promatraju društveni, kulturni, politički i ekonomski procesi na mikrorazini, u općinama koje su odabrane kao studije slučaja. Neki od predavača govorit će upravo o svojim novim istraživanjima unutar toga projekta. Međutim, tema Doktorske radionice postavljena je šire: pored jugoslavenskog prostora zanimaju nas istraživanja i propitivanja mikropovijesti u društvima državnog socijalizma u europskom i globalnom kontekstu, od kraja Drugoga svjetskog rata do 1990-ih godina. Dobrodošla su izlaganja koja donose pogled odozdo u sredinu u kojoj akteri žive i rade, pogled u prostor grada, sela, tvornice, nekog drugog kolektiva ili organizacije. Iz događaja i struktura, iz analize povijesnih epizoda i dugotrajnijih procesa, kroz raspravu ćemo izgrađivati točke susreta, kontekstualizaciju i komparaciju, te mikropovijest i studije slučaja povezivati u veću cjelinu.

POZIV ZA SUDJELOVANJE
PRIJAVNI OBRAZAC (Rok: 15. svibnja 2021.)

Organizacijski odbor
izv. prof. dr. sc. Igor Duda
dr. sc. Anita Buhin, poslijedoktorandica
Tina Filipović, doktorandica
Sara Žerić, mag. hist.

Zahvaljujemo na potpori
Filozofski fakultet u Puli
Sveučilište u Puli

Zahvaljujemo na suradnji
Studentski centar Pula

Stranice prethodnih radionica dostupne su putem izbornika.


https://www.unipu.hr/ckpis/doktorska_radionica/2021