Raspored nastave u akad. god. 2018.-2019.

 

Obavezni predmeti

Hrvatska predmoderna i moderna povijest
24.XI.2018., 10-13h, dvorana A-201
1. XII. isto
8. XII. isto

Hrvatska moderna i suvremena hrvatska povijest
15.XII.2018., 10-13h, dvorana A-201
12.I.2019. isto
19.I. isto

Teorijske paradigme i analitičko-interpretativne metode u suvremenoj historijskoj znanosti
2.II. 2019., 10-13h, dvorana A-201
9.II. isto
16.II. isto

Hrvatska suvremena povijest
23.II. 2019., 10-13h, dvorana A-201
2.III. isto
9.III. isto

Doktorski seminar – za doktorande 3. i 5. semestra
12. I. 2019., 10-13h, dvorana A-202
19. I. 2019. isto
26. I. 2019. isto
2. II. 2019. isto
23. II. 2019. isto

Doktorski seminar – za doktorande 4. i 5. semestra
16.III.2019., 10-13h, dvorana A-201
23.III. isto
30.III. isto
6.IV. isto
13.IV. isto

II. semestar

27.IV., 10-13h, dvorana A-201
11.V. isto
8.VI. isto
6.VII. isto
31.VIII. isto

 

Izborni predmeti za sve godine

Ženske udruge u prvoj polovici 20. stoljeća, nositelj: doc. dr. Ida Ograjšek Gorenjak
24.XI.2018., 13.30-16.30h, dvorana A-201
8.XII. isto
15.XII. isto
12.I.2019. isto

Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu, nositelj: prof. dr. Iskra Iveljić
2.II. 2019., 13.30-16.30h, dvorana A-201
9.II. isto
16.II. isto
23.II. isto

Povijest pokreta nesvrstanih, nositelj: prof. dr. Tvrtko Jakovina
9.III.2019., 13.30-16.30h, dvorana A-201
16.III. isto
23.III. isto
30.III. isto

Politike povijesti: teorijska polazišta i prakse u socijalističkoj Jugoslaviji i suvremenoj Hrvatskoj, dr. sc. Snježana Koren

6.IV.2019., 13.30-16.30h, dvorana A-201
13.IV. isto
4.V. isto
11.V. isto

Vizualizacija hrvatskog 19. stoljeća. Građansko društvo, politika i umjetnost kroz vizualne izvore, nositelj: prof. dr. Dragan Damjanović
18.V.2019., 13.30-16.30h, dvorana A-201
24.V., posjet palači u Opatičkoj 10, termin će biti naknadno javljen
25.V., 13.30-16.30h, dvorana A-201
1.VI.,13.30-16.30h, dvorana A-201

 

Predavanje Igora Stanića “Između tržišnog socijalizma i udruženog rada. Brodogradilište Uljanik 1965-1976. godine”

Igor Stanić – doktorand Poslijediplomskog doktorskog studija “Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu” – održao je 21. studenog 2018. na Filozofskom fakultetu u Puli predavanje u kojem je predstavio temu svog doktorskog rada o brodogradilištu Uljanik 1960-ih i 1970-ih godina.

 

 

Predavanje Igora Stanića: Između tržišnog socijalizma i udruženog rada. Brodogradilište Uljanik 1965-1976. godine

 

Drugo javno predavanje u programu CKPIS-a za ovu akademsku godinu održat će se u srijedu, 21. studenog 2018., u 18.00 sati u Dvorani Slavka Zlatića fakultetske zgrade u Ronjgovoj 1 (čitaonica, prizemlje). Doktorand Igor Stanić nastupit će s temom Između tržišnog socijalizma i udruženog rada. Brodogradilište Uljanik 1965-1976. godine.

Predavanje se bavi studijom slučaja brodogradilišta Uljanik u razdoblju od pokretanja privredne reforme 1965. do donošenja Zakona o udruženom radu 1976. godine. Godine 1965. uveden je tržišni socijalizam, a poduzeća su uspješno poslovanje trebala ostvariti na tržištu. Pritisak tržišta izravno je utjecao na položaj samoupravljanja u poduzećima, odnosno na položaj radnika samoupravljača. Upravo iz tih razloga dominaciju u samoupravnim poduzećima umjesto radnika preuzimaju stručnjaci. U narednom razdoblju počinju se javljati novi centri moći koji su postali izravna prijetnja razvoju samoupravljanja. Kao odgovor na takvo stanje Savez komunista početkom 1970-ih redefinira položaj samoupravljanja te pokreće niz reformi koje su svoj završni oblik dobile u Zakonu o udruženom radu. Predavanje će obuhvatiti turbulentno razdoblje u kojem su se dogodile mnoge promjene koje su se direktno odražavale na poduzeća u Jugoslaviji. Također, na predavanju će se na primjeru brodogradilišta Uljanik pružiti uvid u metodologiju i način pristupa istraživanju studija slučaja.

Igor Stanić je doktorand suvremene povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te vanjski suradnik CKPIS-a i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli. Uljanik u socijalizmu tema je njegova doktorata i tema kojom se bavio u sklopu istraživačkoga projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka.

 

Izvori:

 

https://ckpis.unipu.hr/ckpis/dogadanja

 

https://www.facebook.com/ckpis.unipu.hr/

 

http://www.historiografija.hr/?p=12308