Obavijest o dobivanju popusta za snimanje arhivske građe u Hrvatskom državnom arhivu

S obzirom na nove cjenike usluga u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu objavljene na navedenoj poveznici, doktorski studij moderne i suvremene povijesti donosi sljedeću obavijest:

“Obavještavamo sve doktorande da se za dobivanje popusta na plaćanje paušala za dopuštenje snimanja arhivskoga gradiva trebaju javiti s molbom upravi Hrvatskoga državnog arhiva. U molbi neka navedu da su polaznici Poslijediplomskog doktorskog studija Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.”

Poziv za sudjelovanje: 8. doktorska radionica “Mikrohistorija socijalizma i postsocijalizma” (Pula, 24-27. kolovoza 2022.)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

8. DOKTORSKA RADIONICA
Mikrohistorija socijalizma i postsocijalizma

Pula, 24-27. kolovoza 2022.

Od 2015., svake godine krajem ljeta, u Puli se održava Doktorska radionica za polaznike poslijediplomskih studija povijesti i bliskih znanosti. Prošle i ove godine temu radionice povezujemo s istraživačkim projektom Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam), koji financira Hrvatska zaklada za znanost i kojim se promatraju društveni, kulturni, politički i ekonomski procesi jugoslavenskog kasnog socijalizma na mikrorazini. Prošle godine tema radionice imala je uži vremenski raspon, ali sada obuhvaća razdoblje od 1920-ih do 2020-ih, stotinu godina socijalizma i postsocijalizma, od početaka Sovjetskoga Saveza do danas, u europskom i globalnom kontekstu. Dobrodošla su izlaganja o pojedincima, grupama i zajednicama, ženama i muškarcima, mladima i starima, gradskoj i seoskoj sredini, tvorničkim, zadružnim i drugim kolektivima, radnom i slobodnom vremenu, lokalnoj samoupravi i društveno-političkim organizacijama, kulturi i medijima. Zanima nas i povezivanje mikro i makro pristupa, povijesti odozdo i odozgo, direktive i prakse, studije slučaja smještene između ključnih događaja i struktura dugog trajanja. Istraživanja na projektu Mikrosocijalizam tako će se moći povezati sa znatno širim kontekstom, drugačijim uvidima i interpretacijama. Predavači će biti istraživači na projektu i drugi stručnjaci.

Na radionici smo prošlih godina obrađivali različite teme iz suvremene povijesti, povijesti socijalističke Jugoslavije i širega europskog konteksta: Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji; Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti; Novi čovjek za socijalističko društvo, Jugoslavija i globalna 1968.: konteksti, perspektive, odjeci; Industrijska društva kasnoga socijalizma: europske usporedbe; Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990.; Mikrohistorija socijalizma. Teme su često bile povezane s istraživačkim projektima koji se provode u CKPIS-u ili u suradnji s mrežom okupljenom oko Katedre za povijest jugoistočne Europe Humboldtova sveučilišta u Berlinu. Proteklih godina radionica je bilježila izvrstan odaziv te su na njoj sudjelovali doktorandi i predavači iz niza sveučilišta i drugih ustanova (Beč, Beograd, Berlin, Birmingham, Bologna, Budimpešta, Cork, Durham, Firenca, Ghent, Giessen, Glasgow, Graz, Hamburg, Iaşi, Köln, Konstanz, Kopar, Ljubljana, Montreal, München, North Carolina – Chapel Hill, Nottingham, Oxford, Pariz, Potsdam, Prag, Princeton, Regensburg, San Diego, Sarajevo, Skopje, Sofija, Split, Varšava, Warwick, Zagreb i Pula).

POZIV ZA SUDJELOVANJE
PRIJAVNI OBRAZAC (Rok: 15. svibnja 2022.)

Organizacijski odbor
izv. prof. dr. sc. Igor Duda
dr. sc. Anita Buhin, poslijedoktorandica
Tina Filipović, doktorandica
Sara Žerić, doktorandica

https://www.unipu.hr/ckpis/doktorska_radionica/2022

Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Humanities, Department of History &
Centre for Cultural and Historical Research of Socialism

8TH DOCTORAL WORKSHOP
Microhistories of Socialism and Postsocialism

Pula, August 24-27, 2022

Since 2015, every year at the end of summer, in Pula we organise a workshop for PhD students in history and related fields. Last year and now again, the theme is connected to the research project Microstructures of Yugoslav Socialism: Croatia 1970-1990 (Microsocialism), which is financed by Croatian Science Foundation, and focuses on social, cultural, political and economic processes in Yugoslav late socialism on the microlevel. Last year the theme had a narrower time span, but now it includes the period from 1920s to 2020s, a hundred years of socialism and postsocialism, from the beginnings of the Soviet Union to the present, in the European and global context. We welcome papers on individuals, groups and communities, women and men, youth and elderly, urban and rural environments, factories, cooperatives and other collectives, work and leisure, local self-government and socio-political organizations, culture and media. We are also interested in connecting micro- and macrohistory, bottom-up and top-down approach, directives and practices, case studies placed between key events and the longue durée structures. Research on the Microsocialism project will thus be compared with a much broader context, different insights and interpretations. Lecturers will be the researchers on the project and other experts.

So far, the Workshop has focused on various topics in contemporary history, history of socialist Yugoslavia and the wider European context: The History of Everyday Life in Socialist Yugoslavia; Yugoslav Socialism: Similarities and Exceptionalities; A New Man for the Socialist Society; Yugoslavia and the Global 1968: Contexts, Perspectives, Echoes; Industrial Societies of Late Socialism: European Comparisons; Cooperation, Exchange and Solidarity in Europe 1945-1990; Microhistories of Socialism. The themes were often connected to the research projects at CKPIS or with the cooperation network around the Chair for South-East European History at the Humboldt University of Berlin. Over the past years, the Workshop has received an excellent response, with PhD students and lecturers coming from various universities and other institutions (Belgrade, Berlin, Birmingham, Bologna, Budapest, Cologne, Cork, Durham, Florence, Ghent, Giessen, Glasgow, Graz, Hamburg, Iaşi, Konstanz, Koper, Ljubljana, Montreal, Munich, North Carolina – Chapel Hill, Nottingham, Oxford, Paris, Potsdam, Prague, Princeton, Regensburg, San Diego, Sarajevo, Skopje, Sofia, Split, Vienna, Warsaw, Warwick, Zagreb and Pula).

CALL FOR PAPERS
APPLICATION FORM (Deadline: May 15, 2022)

Organizing Committee
Dr. Igor Duda, Associate Professor
Dr. Anita Buhin, Postdoctoral Researcher
Tina Filipović, PhD student
Sara Žerić, PhD student

https://www.unipu.hr/ckpis/en/doctoral_workshop/2022